Jens skriver - www.jensmøller.com

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Jens skriver

Sikkerheden omkring retspsykiatriske patienter.

Regionerne blev i marts måned 2010 bedt om en redegørelse for sikkerhedssituationen omkring de retspsykiatriske patienter på de retspsykiatriske afdelinger. Mange af de retspsykiatriske patienter bliver imidlertid indlagt på almenpsykiatriske afdelinger pga. for få retspsykiatriske sengepladser. For at få et mere fuldstændigt billede af situationen gennemførte regionens arbejdsmiljø- og sikkerhedschef på psykiatriområdet derfor en afdækning af omfang af flugt/flugtforsøg fra de almenpsykiatriske afdelinger og behovet for tiltag til at forbedre sikkerheden omkring de retspsykiatriske patienter.
På baggrund af denne undersøgelse er der i samarbejde med psykiatriens anlægssekretariat og ekstern rådgiver udarbejdet forslag til sikkerhedstiltag på de enkelte afdelinger som har oplevet flugt/flugtforsøg de seneste år. Det drejer sig om afdelingerne i Kolding, Vejle, Augustenborg og Svendborg, der tilsammen står for 98 % af alle flugt/flugtforsøg afdækket i undersøgelsen.

Sikkerheden omkring retspsykiatriske patienter har det seneste år været et varmt emne. Der har været fremført krav om mere tvang, men jeg mener ikke at mere tvang er den rigtige vej at gå, tværtimod - vi skal arbejde hen imod at reducere brugen af tvang, og vi arbejder i Region Syddanmark med at gå en anden vej i vores arbejde med at forebygge, at de retspsykiatriske patienter stikker af fra afdelingerne.
Antallet af psykisk syge, der bliver dømt til behandling, er vokset i Region Syddanmark. Derfor er nogle af disse patienter indlagt på almenpsykiatriske afdelinger. Ligesom det sker over hele landet, men det er bestemt ikke en optimal løsning. Der er tale om patienter, som man vurderer, kan behandles i almenpsykiatrien uden problemer.
De afdelinger, der rummer retspsykiatriske patienter, vil vi midlertidigt sikre, blandt andet med udvendige videokameraer og belysning på facaderne. Det skal understreges, at kameraerne bliver etableret langs skellene, sådan at de ikke dækker de områder, hvor patienterne normalt færdes i det daglige.
Ovennævnte foranstaltninger er en midlertidig foranstaltning, fordi der i begyndelsen af 2013 står en ny retspsykiatrisk afdeling klar i Middelfart, og her vil der være 26 flere retspsykiatriske sengepladser end i dag.
Vi gennemfører en lempelig sikring, som imødekommer samfundets krav om at patienter skal kunne flygte, samtidig med at vi generer hverken retspsykiatriske eller almenpsykiatriske patienter i deres behandling og dagligdag. 12.2010.JM.

Nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa


Et nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa vil kunne tages i brug allerede i slutningen af 2013. Regeringens vækstpakke fra sommeren 2010, har gjort det muligt at afsætte penge i budgetterne til at fremrykke et byggeri, der ellers først ville være færdigt i 2018. Vi i Region Syddanmark viser, at vi har en stærk vilje til at opprioritere behandlingsindsatsen over for mennesker med psykiske sygdomme.
Tidsplanen for byggeriet er med fremrykningen meget stram. Derfor godkendtes på decembermødet programoplægget for psykiatriens projekt i Aabenraa. Det skal ske så Region Syddanmark kan indgå aftale med eksterne byggerådgivere. De skal så sammen med ledelse, personale og brugere udarbejde det egentlige byggeprogram for det nye sygehus.
Målet med byggeriet i Aabenraa er at samle de psykiatriske afdelinger fra Augustenborg og Haderslev i helt nye lokaliteter. Lokalerne placeres i tæt sammenhæng med det somatiske sygehus i Aabenra. Placeringen af det psykiatiske sygehus vil blive på parkeringspladsen øst for nuværende hovedindgang til sygehuset.
Efter planen skal der bygges 96 sengepladser til voksne fordelt på seks afsnit. Det ene af afsnittene bliver selvfølgelig reserveret til gerontopsykiatriske patienter. Regionsrådet besluttede på oktobermødet at placere 19 sengepladser til unge for det det syd- og sønderjyske område i Aabenraa. Derfor skal to unge afsnit ligeledes indgå i projektet.
Det nye sygehus skal også indeholde ambulante behandlingsfunktioner til gerontopsykiatrien og til børne- og ungdomspsykiatrien. I alt skønnes det bebyggede etageareal at blive på ca. 20.000 kvadratmeter, og den samlede byggeudgift ventes at løbe op i ca. 500 mio. kr.
Psykiatriens planlægning foregår i et tæt og integreret samarbejde med somatikken i Aabenraa. Der bliver bygningsfællesskab for en række funktioner, ligesom der vil blive driftssamarbejde mellem psykiatrien og somatikken.

I Psykiatriudvalget mener vi, at vi med dette projekt tager et vigtigt skridt hen imod at gøre regionens ambitiøse psykiatriplan til virkelighed, og dermed styrke behandlingen af mennesker med psykiske sygdomme i Region Syddanmark. 12.2010 JM.


Sønderborg Kaserne - grænselandets uundværlige partner

Kaserner er ikke egnsudviklingsprojekter eller ansvarlige for historiske traditioner. Militærets skoler og øvelsessteder er til for at sikre et dansk forsvar på højest mulige professionelle niveau for de penge, der nu engang er. - Men når det er sagt, må det være tilladt at fremhæve, at Sønderborg Kaserne har en helt unik rolle i Danmark som samarbejdspartner for en række både traditioner og nutidige initiativer, som har forbindelse med Danmark som nation.

Det er Sønderborg Kaserne, der på dansk side står som ansvarlig for højtideligholdelsen af mødet mellem de danske og preussiske 18. april 1864, og som her har forstået hele tiden at udvikle og forny dagen i takt med udviklingen og forståelsen af før og nu. Det er Sønderborg Kaserne, der i samarbejde med Historiecenter Dybbøl Banke er gået ind i et omfattende samarbejde om at formidle "Kampen om Als" for befolkningen i dagene omkring 29. juni. Og det er Sønderborg Kaserne, der gennem sin aktive indsats i forskellige udvalg er med til at sikre det kommende 150-års jubilæum for 1864 i 2014. I et tæt samarbejde har vi, Dybbøl Mølle, Historiecenter Dybbøl Banke, Museum Sønderjylland og mange andre oplevet medarbejderne fra Sønderborg Kaserne som dygtige, professionelle og engagerede samarbejdspartnere.

Og det er altså ikke Sønderjyllands historie, det drejer sig om (selv om sønderjyderne selvfølgelig har deres egne tilknytninger og erindringer om 1864). Det er hele Danmarks fortid og nutid, der har 1864 og Dybbøl som omdrejningspunkt. Og ikke alene Danmarks, men Europas historie: Dybbø'l 1864 var et trin i Europas udvikling frem mod nutiden, på godt og ondt, og både i fredsslutningerne efter 1864 og i den endelige løsning: folkeafstemninger og genforening 1920, tog en vigtig del af Verden del: Ud over Danmark, Preussen og Østrig også Rusland, England og Frankrig - og i 1920 også USA.

Det er ikke en navlebeskuende lokalpatriot, der kæmper for sin lille Hassan - Det er Danmarkshistorien, der argumenterer for sin uundværlige partner!

Jens Møller
Formand for DSI Dybbøl Mølle
& Historiecenter Dybbøl Banke.


 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü